CAC หรือโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ซึ่งย่อมาจากคำว่า Collective Action against Corruption เป็นโครงการที่จัดตั้งโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำในภาคเอกชนไทย ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ทั้ง 8 องค์กรได้มอบหมายให้ IOD ทำหน้าที่เป็นเลขานุการโครงการและได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจาก Center for International Private ที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์ของโครงการ CAC มุ่งเน้น 3 เรื่องหลัก

  1. เปลี่ยนทัศนคติผู้นำภาคธุรกิจ ให้ปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการุทจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
  2. ผลักดันให้ภาครัฐปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้โปร่งใส ยอมรับการมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้
  3. ส่งเสริมและขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจที่สะอาดปราศจากการผูกขาดหรือซื้อความได้เปรียบจากเงินสินบน

โดยบริษัทที่มาร่วมในโครงการต้อง

  1. ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 
  2. สร้างระบบป้องกันการการจ่ายสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ และผ่านการสอบทานจากบุคคลที่สาม

  

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

 

 


 

CAC เป็นองค์กรที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน 100% โดยมาจากผู้ให้การสนับสนุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากนี้ CAC ยังจัดหารายได้บางส่วนจากการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการสร้างภาวะผู้นำที่มีจริยธรรม