Written by Super User
Category:

 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อาคารวตท. อาคาร2 ชั้น 3
2/9 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Google Map

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OR

 

Written by Super User
Category:

 

     ในการยื่นขอรับรองจาก CAC ทางบริษัท SME จะต้องมีผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อช่วยในการตรวจเอกสารอ้างอิง Checklist 17 ข้อให้เป็นไปตามข้อกำหนด (Audit Script) ของ CAC โดยผู้ตรวจสอบอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ CAC กำหนดและผ่านการอบรมผู้ตรวจสอบอิสระสำหรับโครงการ SME จาก CAC
 
     ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบอิสระจะต้องทำการตรวจและอนุมัติเอกสารอ้างอิงทั้งหมดให้เสร็จภายใน 18 เดือนหลังจากที่บริษัท SME ได้ประกาศเจตนารมณ์กับทาง CAC 

 

หัวข้อ

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบอิสระ

อบรมผู้ตรวจสอบอิสระ

ข้อกำหนด (Audit Script) ของ CAC

แบบฟอร์มสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ

รายชื่อผู้ตรวจสอบอิสระที่ผ่านการอบรม IA Training

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบที่ ก.ล.ต. รับรอง

 

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบอิสระ

ผู้ที่จะสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบอิสระคือ

1. ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่เข้าร่วม โดยลงนามในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีปัจจุบัน

3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หรือ

4. ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

 • ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (Certified Internal Auditor – CIA)
 • ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditors of Thailand – CPIAT)

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบอิสระที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ต้องเป็นผู้ที่สังกัดองค์กรที่จัดตั้งในรูปของบริษัทจำกัด 

ในกรณีที่บริษัทที่สังกัด ไม่ได้เป็นบริษัทรับจ้างตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบอิสระจะสามารถตรวจเอกสารของบริษัทในเครือของบริษัทที่สังกัดเท่านั้น 

 

อบรมผู้ตรวจสอบอิสระสำหรับโครงการ SME (CAC SME IA Certification)

หมายเหตุ ** ในปี 2563 ทาง CAC ไม่มีแผนจัดอบรม SME IA **

กำหนดการ

CAC SME IA Certification

 

12.30 - 13.00 น.  ลงทะเบียน

13.15 – 13.45 น. CAC SME Certification Process

13.45 – 14.00 น. ขอบเขตการทำงานของผู้ตรวจสอบอิสระ

14.00 – 14.30 น. SME Checklist Audit Script

14.30 -15.00 น.   ข้อสังเกตจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ – กลุ่มบริษัทใหญ่

15.00 – 15.15 น. Session Break

15.15 – 15.45 น. ข้อสังเกตจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ – กลุ่มบริษัทใหญ่ (ต่อ)

15.45 – 16.00 น. การให้ความเห็นของผู้ตรวจสอบอิสระในแบบประเมิน

16.00 – 16.30 น. การเข้าถึงข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูลทางออนไลน์

16.30 – 17.15 น. ทดสอบความเข้าใจ

หมายเหตุ ปิดรับการสมัครวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563  ขอให้ผู้สมัครนำส่งหลักฐานการชำระเงินก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมแนบใบประกาศนียบัตร

 • Certified Internal Auditor – CIA
 • Certified Professional Internal Auditors of Thailand – CPIAT

มาที่ cacThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อกำหนด (Audit Script) ของ CAC เอกสาร Audit Script ใช้สำหรับตรวจสอบเอกสาร Checklist 17 ข้อที่บริษัท SME ทำส่งมาให้ผู้ตรวจสอบอิสระตรวจ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของ CAC

 

แบบฟอร์มสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SME เอกสารใช้สำหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท SME ผู้ตรวจสอบอิสระจะต้องเข้าสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหลังจากที่ได้รับการจ้างงาน และทำการส่งข้อมูลที่ได้หลังสัมภาษณ์ให้กับทาง CAC มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้ตรวจสอบอิสระที่ผ่านการอบรม CAC SME IA Certification

 รายชื่อของผู้ตรวจสอบอิสระที่ได้ผ่านการอบรมจาก CAC

 

 1) คู่มือ SME Anti-bribery Toolkit

    คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ประกอบการและผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ขั้นตอนการรับรอง Checklist 17 ข้อ และตัวอย่าง

 

2) แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับประกาศเจตนารมณ์  

    บริษัท SME ที่สนใจประกาศเจตนารมณ์สามารถทำได้โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัท เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ลงนามในใบคำประกาศเจตนารมณ์จำนวน 2 ชุด กรอกแบบสอบถามข้อมูลบริษัท และส่ง ฉบับจริงทั้งหมดมาที่  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

SME Declaration

2/9 หมู่ 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน อาคาร 2 ชั้น 3 โครงการนอร์ธปาร์ค

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0-2955-1155

     หลังจากที่ทาง CAC ได้รับเอกสารแล้ว จะจัดส่งใบประกาศเจตนารมณ์ที่ประธานกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯลงนามแล้วกลับคืนไปให้ 1 ชุด

 

3) ตาราง Risk Assessment

    สำหรับเอกสารอ้างอิง Checklist ข้อ 1 กรุณาใช้ template นี้ในการประเมินความเสี่ยงเท่านั้น

 

4) Checklist 17 ข้อ และข้อกำหนด Audit Script

    แสดงข้อมูลสำหรับผู้ตรวจสอบอิสระใช้ในการตรวจเอกสารอ้างอิง Checklist 17 ข้อ

 

5) ขั้นตอนการลงทะเบียนในเว็ป cac-sme.com เพื่อ upload เอกสารอ้างอิงหรือทำ e-learning

 

 

6) ขั้นตอนการส่งเอกสารอ้างอิง Checklist 17 ข้อ ให้ผู้ตรวจสอบอิสระและ CAC ผ่านทางเว็ป cac-sme.com  

 

Written by Super User
Category:

        

Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC ได้ริเริ่มโครงการ CAC SME Certification เพื่อเสริมสร้างแนวร่วมต่อต้านการให้และรับสินบนในภาคเอกชน โดยได้นำประสบการณ์จากการดำเนินการโครงการรับรองบริษัทขนาดใหญ่มาต่อยอด ซึ่งกลุ่มธุรกิจ SME ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้คือ บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่ไม่อยู่ภายในการควบคุมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบริษัทที่มีรายได้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อปี โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทางทุนจาก Center for International Private Enterprise และกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย

                                         

หัวข้อ

วัตถุประสงค์

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้ามาร่วมโครงการ

วิธีการสมัครและการขอรับรอง

ตารางการรับรองปี 2563

 

วัตถุประสงค์

      กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันและการให้สินบน เพราะเป็นด่านแรกที่ต้องมีการติดต่อกับภาครัฐ อีกทั้งแรงกดดันในการแข่งขันทางการค้า ความเคยชิน และการขาดความรู้/แนวทางในการป้องกัน การให้สินบน ที่ยังคงเป็นปัญหาและความท้าทายในการลดปัญหาการให้สินบนเชิงระบบของ SME นอกจากนี้ แม้บริษัทขนาดใหญ่จะสามารถรับรองว่าบริษัทของตนมีระบบป้องกันการให้สินบน แต่ภาพรวมปัญหาการให้ สินบนก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดไป หากแต่เป็นเพียงการผ่องถ่ายความเสี่ยงในการให้สินบน ไปยังบริษัทคู่ค้าที่เป็น SME ที่มีอำนาจต่อรองจำกัดแทน

      ดังนั้น การช่วยให้ธุรกิจ SME มีเครื่องมือในการต่อต้านและป้องกันการให้สินบน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในการสร้างระบบนิเวศของธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และปราศจากการให้สินบนต่อไปในภายภาคหน้า

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้ามาร่วมโครงการ

 • มีระบบการดำเนินงานที่โปร่งใส
 • ยกมาตรฐานการทำงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคู่ค้ารายใหญ่และคู่ค้าต่างชาติ
 • ลดความเสี่ยงในการถูกเรียกรับ และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เคยจ่ายเป็นค่าสินบน
 • ลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเอาผิดทั้งผู้ให้ และองค์กรที่ให้สินบน

     นอกจากนี้ยังช่วยให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถเข้าใจถึงวิธีสร้างระบบภายในเพื่อป้องกันการให้สินบน โดยการเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ได้รับทราบถึงขั้นตอนการร่างนโยบาย วิธีการประเมินความเสี่ยง การร่างมาตรการควบคุมและข้อปฏิบัติ การวางโครงสร้างภายในอื่น ๆ เช่น ระบบการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ ระบบการแจ้งเบาะแส

 

วิธีการสมัครและการขอรับรอง

     บริษัท SME ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1) บริษัท SME ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทอยู่ในเกณฑ์การเข้าร่วม CAC SME Certification หรือไม่ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข ดังนี้

 • บริษัทต้องไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • บริษัทต้องไม่อยู่ภายในการควบคุมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • รายได้ต่อปีน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

ถ้าบริษัทผ่านคุณสมบัติทั้ง 3 ข้อแล้ว สามารถแจ้งลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม SME Executive Briefing โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ถ้าไม่ผ่านคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด บริษัทจะต้องขอรับรองตามกระบวนการรับรองของบริษัทใหญ่ CAC (แบบประเมินตนเอง 71 ข้อ)

อย่างไรก็ตาม หากบริษัท SME มีความประสงค์ที่จะเข้าโครงการเพื่อขอรับรองของบริษัทใหญ่ก็สามารถทำได้ โดยดำเนินการสมัครเข้าร่วมตามปกติ

2) CEO หรือเจ้าของธุรกิจ SME ที่สนใจจะประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ ต้องเข้าร่วมรับทราบข้อมูลก่อนลงนาม โดยแจ้งลงทะเบียนเข้าร่วม  SME Executive Briefing  ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำ โดยในงานนี้จะทำให้ท่านทราบถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการ CAC SME Certification และภายหลังการรับฟังแล้ว  CEO หรือเจ้าของธุรกิจ SME จึงจะสามารถลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการได้ 

3) หลังประกาศเจตนารมณ์ บริษัท SME จะมีเวลา 18 เดือนเพื่อยื่นขอรับรอง โดยจะเริ่มนับเวลาตั้งแต่วันที่บริษัทลงนามประกาศเจตนารมณ์จนถึงวันที่ผู้รับรองอิสระให้การรับรอง Checklist ทั้ง 17 ข้อ

4) ในระหว่างที่บริษัทเตรียมการเพื่อยื่นขอรับรอง โครงการ CAC จะจัด SME Clinic เพื่อเปิดช่องทางให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามที่บริษัทพบระหว่างการตอบแบบประเมินตนเอง 17 ข้อ และการจัดทำเอกสารอ้างอิงประกอบ โดยการเข้าร่วม SME Clinic นี้ไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการได้รับการรับรอง และมีค่าใช้จ่าย

5) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัท โครงการ CAC ได้จัดทำหลักสูตร SME Anti-Bribery E-learning โดยบริษัท SME ที่ประกาศเจตนารมณ์แล้วจะได้รับสิทธิส่งพนักงานเข้าอบรมผ่านระบบ Online  และพนักงานที่เข้าอบรมต้องผ่านบททดสอบทั้งหมด จึงจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตร

6) เมื่อบริษัทจัดเตรียมเอกสารขอรับรองครบถ้วนแล้ว  สามารถส่งยื่นขอรับรองทาง online ได้ โดยCACจะปิดรับเอกสารที่บริษัทยื่นขอรับรองในแต่ละไตรมาศในวันที่ 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30 กันยายน , 31 ธันวาคม 

7) หลังจากที่ทางบริษัท SME ได้จัดทำเอกสารอ้างอิง Checklist เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถทำการ upload เอกสารทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ของ CAC และบริษัทก็จะสามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบอิสระให้เข้าตรวจสอบได้ 

 

8) ทางบริษัท SME จะมีเวลา 18 เดือนในการยื่นขอรับรอง โดยจะเริ่มนับเวลาตั้งแต่วันที่บริษัทลงนามประกาศเจตนารมณ์จนถึงวันที่ผู้ตรวจสอบอิสระให้การรับรองเอกสารอ้างอิง Checklist ทั้ง 17 ข้อ

ทาง CAC คิดค่าใช้จ่ายในการรับรองเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท โดยบริษัท SME สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอ invoice ภายหลัง

 

9) หลังจากที่ทางผู้ตรวจสอบอิสระได้รับรองเอกสารอ้างอิงทั้งหมดแล้ว ทาง CAC จะทำการสุ่มตรวจสอบเอกสารอีกทีและอาจมีการเข้าเยี่ยมบริษัทเพื่อตรวจสอบระบบการทำงาน  

10) CAC จะแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารอ้างอิงให้กับทางบริษัท SME ทราบภายใน 3 เดือนหลังวันที่ผู้รับรองอิสระได้ให้การรับรองเอกสารอ้างอิง Checklist ทั้ง 17 ข้อ 

11) หากบริษัท SME ไม่สามารถผ่านการรับรองจากผู้รับรองอิสระได้ภายในเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วันประกาศเจตนารมณ์ บริษัท SME จะมีสถานะ Blackout เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งในระหว่างนี้จะยืนขอรับรองอีกไม่ได้