SME Executive Briefing

จุดประสงค์ของการประชุม คือการให้ความรู้ ความเข้าใจถึงกระบวนการรับรองของ SME ซึ่งใช้ Checklist เพียงแค่ 17 ข้อ และสิ่งที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับรอง อีกทั้งเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารสูงสุดที่สนใจเข้ารวมโครงการในปีนี้ จำเป็นต้องมาเข้าร่วมประชุม SME Executive Briefing ก่อนจึงจะประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้

on Friday May 25 by Super User

ทาง CAC อยากให้ความรู้และความเข้าใจเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารสูงสุดในการเตรียมพร้อมบริษัทและบุคลลการในการเข้าขอรับรอง นอกจากนี้ จากประสบการณ์ในการพิจารณาให้การรับรองบริษัทขนาดใหญ่ CAC พบว่าความเอาจริงเอาจังของเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารสูงสุด (Tone at the Top) เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากต่อความสำเร็จในการขอรับรอง

on Friday May 25 by Super User

สามารถขอเข้ารับฟังได้ในฐานะ observer ได้ โดยแจ้งผ่านทาง CAC โดยตรง (อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

on Friday May 25 by Super User

SME สามารถเข้าประชุมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

on Friday May 25 by Super User