Certification Process

ทาง CAC จะอนุญาตให้ทางบริษัทขยายเวลาการยื่นได้อีก 6 เดือน หากไม่สามารถส่งเอกสารได้อีก บริษัทจะถูก blackout และต้องรออีก 6 เดือนถึงจะเริ่มขอรับรองไหม่ได้

on Saturday June 09 by Super User

บริษัทมีเวลา 18 เดือนนับตั้งแต่วันประกาศเจตนรมณ์ถึงวันที่ต้องยื่นเอกสารทั้งหมดให้ทาง CAC ทั้งนี้ ระยะเวลา 18 เดือนจะรวมขั้นตอนการให้ผู้ตรวจสอบอิสระทำการตรวจสอบเอกสารอ้างอิง Checklist 17 ข้อแล้ว

on Saturday June 09 by Super User

บริษัทสามารถใช้ e-learning ของ CAC ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือหากบริษัทต้องการอบรมพนักงานเอง ก็สามารถดูข้อแนะนำได้จาก คู่มือ SME Anti-bribery Toolkit หน้า 58

on Saturday June 09 by Super User

ทางบริษัท SME จะต้องทำการจัดจ้างผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจสอบเอกสารอ้างอิง โดยค่าตรวจอาจอยู่ประมาณ 25,000-50,000 บาท แล้วแต่ขนาดของธุรกิจและจำนวนเอกสาร

ทาง CAC จะคิดค่ารับรอง 4,000 บาท ซึ่งทางบริษัท SME ต้องจ่ายเมื่อทำการ upload เอกสารเสร็จ และสามารถส่งอีเมล์ให้ทาง CAC ออก Invoice ให้ได้

on Tuesday September 18 by Super User