การประกาศเจตนารมณ์

บริษัทจะต้องส่งเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารสูงสุดเข้ารับฟัง SME Executive Briefing ก่อน หลังจากนั้นบริษัทสามารถประกาศเจตนารมณ์ได้โดยการกรอกเอกสารประกาศเจตนารมณ์ และให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารสูงสุดลงนามในเอกสารจำนวนสองชุด

 

แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับประกาศเจตนรมณ์

 

หลังจากนั้นกรุณาส่งเอกสารทั้งหมดมาที่

เลขานุการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

2/9 หมู่ 4 อาคารวิทยาการตลาดทุน 2 ชั้น 3 โครงการนอร์ทปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพ 10210

02 955 1155 
 
ทาง CAC ลงนามในเอกสารและส่งกลับให้ท่าน 1 ชุด
 
on Saturday May 26 by Super User

การประกาศเจตนารมณ์เป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการขอรับรอง และเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารสูงสุดในการเข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและในการเตรียมระบบต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 

นอกจากนี้ การประกาศเจตนารมณ์ถือว่าเป็นการเริ่มนับเวลาที่บริษัทจะต้องส่งเอกสารอ้างอิง Checklist 17 ข้อ ให้ทาง CAC โดยบริษัท SME จะมีเวลาในการทำเอกสารและให้ผู้ตรวจสอบอิสระตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ตรงตามข้อกำหนด (Audit Script) ของ CAC ภายใน 18 เดือน

on Saturday May 26 by Super User