ในการยื่นขอรับรองจาก CAC ทางบริษัท SME จะต้องมีผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อช่วยในการตรวจเอกสารอ้างอิง Checklist 17 ข้อให้เป็นไปตามข้อกำหนด (Audit Script) ของ CAC โดยผู้ตรวจสอบอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ CAC กำหนดและผ่านการอบรมผู้ตรวจสอบอิสระสำหรับโครงการ SME จาก CAC
 
     ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบอิสระจะต้องทำการตรวจและอนุมัติเอกสารอ้างอิงทั้งหมดให้เสร็จภายใน 18 เดือนหลังจากที่บริษัท SME ได้ประกาศเจตนารมณ์กับทาง CAC 

 

หัวข้อ

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบอิสระ

อบรมผู้ตรวจสอบอิสระ

ข้อกำหนด (Audit Script) ของ CAC

แบบฟอร์มสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ

รายชื่อผู้ตรวจสอบอิสระที่ผ่านการอบรม IA Training

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบที่ ก.ล.ต. รับรอง

 

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบอิสระ

ผู้ที่จะสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบอิสระคือ

1. ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่เข้าร่วม โดยลงนามในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีปัจจุบัน

3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หรือ

4. ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

  • ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (Certified Internal Auditor – CIA)
  • ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditors of Thailand – CPIAT)

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบอิสระที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ต้องเป็นผู้ที่สังกัดองค์กรที่จัดตั้งในรูปของบริษัทจำกัด 

ในกรณีที่บริษัทที่สังกัด ไม่ได้เป็นบริษัทรับจ้างตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบอิสระจะสามารถตรวจเอกสารของบริษัทในเครือของบริษัทที่สังกัดเท่านั้น 

 

อบรมผู้ตรวจสอบอิสระสำหรับโครงการ SME (CAC SME IA Certification)

หมายเหตุ ** ในปี 2563 ทาง CAC ไม่มีแผนจัดอบรม SME IA **

กำหนดการ

CAC SME IA Certification

 

12.30 - 13.00 น.  ลงทะเบียน

13.15 – 13.45 น. CAC SME Certification Process

13.45 – 14.00 น. ขอบเขตการทำงานของผู้ตรวจสอบอิสระ

14.00 – 14.30 น. SME Checklist Audit Script

14.30 -15.00 น.   ข้อสังเกตจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ – กลุ่มบริษัทใหญ่

15.00 – 15.15 น. Session Break

15.15 – 15.45 น. ข้อสังเกตจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ – กลุ่มบริษัทใหญ่ (ต่อ)

15.45 – 16.00 น. การให้ความเห็นของผู้ตรวจสอบอิสระในแบบประเมิน

16.00 – 16.30 น. การเข้าถึงข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูลทางออนไลน์

16.30 – 17.15 น. ทดสอบความเข้าใจ

หมายเหตุ ปิดรับการสมัครวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563  ขอให้ผู้สมัครนำส่งหลักฐานการชำระเงินก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมแนบใบประกาศนียบัตร

  • Certified Internal Auditor – CIA
  • Certified Professional Internal Auditors of Thailand – CPIAT

มาที่ cacThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อกำหนด (Audit Script) ของ CAC เอกสาร Audit Script ใช้สำหรับตรวจสอบเอกสาร Checklist 17 ข้อที่บริษัท SME ทำส่งมาให้ผู้ตรวจสอบอิสระตรวจ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของ CAC

 

แบบฟอร์มสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SME เอกสารใช้สำหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท SME ผู้ตรวจสอบอิสระจะต้องเข้าสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหลังจากที่ได้รับการจ้างงาน และทำการส่งข้อมูลที่ได้หลังสัมภาษณ์ให้กับทาง CAC มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้ตรวจสอบอิสระที่ผ่านการอบรม CAC SME IA Certification

 รายชื่อของผู้ตรวจสอบอิสระที่ได้ผ่านการอบรมจาก CAC