ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

Written by Super User

 1) คู่มือ SME Anti-bribery Toolkit

    คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ประกอบการและผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ขั้นตอนการรับรอง Checklist 17 ข้อ และตัวอย่าง

 

2) แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับประกาศเจตนารมณ์  

    บริษัท SME ที่สนใจประกาศเจตนารมณ์สามารถทำได้โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัท เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ลงนามในใบคำประกาศเจตนารมณ์จำนวน 2 ชุด กรอกแบบสอบถามข้อมูลบริษัท และส่ง ฉบับจริงทั้งหมดมาที่  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

SME Declaration

2/9 หมู่ 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน อาคาร 2 ชั้น 3 โครงการนอร์ธปาร์ค

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0-2955-1155

     หลังจากที่ทาง CAC ได้รับเอกสารแล้ว จะจัดส่งใบประกาศเจตนารมณ์ที่ประธานกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯลงนามแล้วกลับคืนไปให้ 1 ชุด

 

3) ตาราง Risk Assessment

    สำหรับเอกสารอ้างอิง Checklist ข้อ 1 กรุณาใช้ template นี้ในการประเมินความเสี่ยงเท่านั้น

 

4) Checklist 17 ข้อ และข้อกำหนด Audit Script

    แสดงข้อมูลสำหรับผู้ตรวจสอบอิสระใช้ในการตรวจเอกสารอ้างอิง Checklist 17 ข้อ

 

5) ขั้นตอนการลงทะเบียนในเว็ป cac-sme.com เพื่อ upload เอกสารอ้างอิงหรือทำ e-learning

 

 

6) ขั้นตอนการส่งเอกสารอ้างอิง Checklist 17 ข้อ ให้ผู้ตรวจสอบอิสระและ CAC ผ่านทางเว็ป cac-sme.com  

 

Category: